BOXERKLUB ČR - ÚP STŘEDNÍ ČECHY

VÝROČNÍ ČLENSKÁ SCHŮZE

Křenice – 2.3.2014

 • přítomno: 30 členů
 • za výbor ÚP:  E.Nedvědová, Z.Kopecká, Z. Sojková, A. Šefelínová, R.Kotoučová
 • za revizní komisi: M.Bínová, p. Buchar
 • omluveni: J.Krob, O. Petříková
 • schůzi řídila: Eliška Nedvědová

1) Zahájení výroční členské schůze 2014

-9:30 hodin – zahájení schůze – pro nepřítomnost nadpoloviční většiny členů ÚP byla
schůze odložena o ½ hodiny

-10:00 hodin – zahájena schůze – seznámení s programem schůze – nikdo
z přítomných nepodal návrh na změnu programu

Seznámení s programem :

 1. Zahájení
 2. Kontrola usnesení z minulé členské schůze ÚP
 3. Zprávy členů výboru
 4. Klubová výstava 2014
 5. Různé
 6. Usnesení
 7. Závěr
 • Program byl schválen všemi hlasy
 • Volba sčitatele: M. Bínová
 • Schváleno všemi hlasynikdo z přítomných nepodal návrh na změnu programu


2) Kontrola usnesení minulé členské schůze

- Přednést na hlavním výboru BK ČR návrh o poskytování příspěvku pro účastníky
ATIBOXU IPO a IPO FH – úkol splněn


3) Zprávy členů výboru ÚP

- Zpráva o činnosti výboru a ÚP - přednesla předsedkyně ÚP

- Zpráva o hospodaření a rozpočet na rok 2011 – přednesla Z. Kopecká - zpráva ke ztažení

- Zpráva o chovu – přednesla Z. Sojková - zpráva ke ztažení

- Zpráva o výcviku a výcvikových akcích – přednesla A. Šefelínová - zpráva ke ztažení

- Zpráva revizní komise – přednesla M. Bínovádsouhlaseno navýšení čl.poplatků na 450,-Kč od roku 2014 - zpráva ke ztažení

- Odsouhlaseno výše příspěvku na PH pro závodníky MS ATIBOXU WM,IPO, ve výši 2.000,-Kč.


4) Klubová výstava 2014 – Křenice – 18.5.2014

- Rozhodčí pro výstavu: MVDr. Olga Petříková - feny
                                Miloslav Auterský – psi

- Žádost výboru o pomoc dobrovolníků při vlastní organizaci výstavy:
zapisovatelé, vedoucí kruhů, spojky, přípravné práce, konečný úklid


5) Různé

- Vzhledem ke změně termínu MS ATIBOX IPO na jaro, lze opět posunout
výběrový závod Svatováclavský pohár na 28.9. – změnu termínu administrativně
zajistí předsedkyně ÚP E. Nedvědová

- Návrh na doplnění kategorií na Svatováclavském poháru 2014 o IPO FH (stopa);
předložení tohoto návrhu na plenárním zasedání BK ČR zajistí E. Nedvědová
Hlasování: návrh schválen všemi hlasy

- Návrh finanční odměny pro Lucii Benkovou za práci spojenou s webovými
stránkami ÚP ve výši 3000,- Kč/rok
Hlasování: 29 – pro, 1 – zdržel se


6) Usnesení

- Rozšíření kategorií výběrového závodu Svatováclavský pohár o IPO FH -
schváleno
- Finanční odměna pro Pí L. Benkovou ve výši 3000,- Kč/ rok - schváleno


7) Závěr

- Předsedkyně E. Nedvědová ukončila výroční členskou schůzi.

 


Zapsala : R.Kotoučová